จั๊ด ซัดทุกความจริง
คิดอย่างไร? เมื่อหน่วยงานรัฐถอนตัวจาก “ข้อตกลงคุณธรรม”
กรณีองค์กรภาครัฐถอนตัวออกจาก "ข้อตกลงคุณธรรม" ทั้งๆที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาการโกงได้ดี สะท้อนว่าไม่ใช่เฉพาะการล้มเลิกอย่างเดียว แต่แสดงให้เห็นถึงความถดถอยทางด้านของคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมที่ปราศจากการทุจริต
Top