จั๊ด ซัดทุกความจริง
"คำถาม" ในการทำประชามติ
หากการทำประชามติจะเป็นกลไกสำคัญคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ ดังนั้นการตั้งคำถามประชามติถือเป็นประเด็นสำคัญมากที่สุด เราจะทำคำถามประชามตินี้ได้อย่างไร...
Top