สติข่าว
หยุดการล้อเลียน สร้างปมในใจคน
โลกออนไลน์แชร์เรื่องเด็กนักเรียนไปฟ้องครูส่าเพื่อนล้อชื่อแม่ คุณครูเลยหาชื่อแม่ของเด็กที่้ลอให้ พร้อมบอกว่าให้เด็กไปสู้ เหมือนส่งเสริมให้ล้อเลียนกันไปมา บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องขำๆ แต่บางคนห่วงว่านี่อาจจะเป็นการส่งเสริมการล้อเลียนในสังคม...
Top