จั๊ด ซัดทุกความจริง
3 มือปราบทุจริต ชื่อหลุด กมธ.ปราบโกง!
ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ไร้ 3 ส.ว. ที่มีบทบาทด้านการป้องกันปัญหาการทุจริตในประเทศ ได้แก่ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายประมนต์ สุธีวงศ์ อดีตประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และพลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
Top