ไลลาธิดายักษ์  ชวนแฟนละครทุกครอบครัวทั่วไทย  ส่งภาพถ่ายประกวดกับกิจกรรม หนูน้อยฮีโร


ประกาศผลกิจกรรม หนูน้อยฮีโร

=รางวัลชนะเลิศ=

ณัฐวัตร ศักดิ์เจริญชัยกุล


=รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1=

ด.ญ.มนัชญา  พวงพืช


=รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2=

ด.ญ.ศิรัญรัตน์ พลหลา


=รางวัลชมเชย 7 รางวัล=

สุภาพร คำใสย์

ด.ญ.ธิดาภรณ์  ดีจริง

ภูมิภัทร ช้างป่าต้น

สุรชัย ชูกลิ่น

นายสันติ จองอาษา

ด.ญ.ณัฐณิชา พลับพลา

ภารดา พลับพลา


หมายเหตุ

- ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือว่าตกลงตามกติกาเงื่อนไขนี้ทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อรับของรางวัลภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัลมาที่อีเมล [email protected]

- กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล


ละครไลลาธิดายักษ์ ชวนแฟนละครทุกครอบครัวทั่วไทย ร่วมส่งภาพถ่ายประกวดกับกิจกรรม หนูน้อยฮีโร เพื่อนำเสนอ พลังวิเศษในตัวเอง โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

รูปแบบกิจกรรม

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “หนูน้อยฮีโร” 
โดยแต่งตัวเป็นฮีโร และสร้างสรรค์พลังวิเศษด้วยชุดและอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ให้ว้าวที่สุด โดยไม่จำกัดไอเดีย และรูปแบบการนำเสนอ แล้วบอกว่า “คุณมีพลังวิเศษอะไร?” 
โพสต์ภาพถ่ายผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วเปิดเป็นสาธารณะ พร้อมติด #หนูน้อยฮีโร #ไลลาธิดายักษ์ แล้ว คัดลอก URL โพสต์ลงในเว็บไซต์ www.one31.net

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นชาวไทย ไม่จำกัดเพศและอายุ 

ระยะเวลาการสมัคร

เปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
คัดเลือกผู้เข้ารอบ วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

เกณฑ์การตัดสิน

เนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิด “หนูน้อยฮีโร” 
ความคิดสร้างสรรค์
ความสวยงามของผลงาน

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ

ทุนการศึกษา 5,000 บาท

พร้อมบัตรชมภาพยนตร์ฟรีที่ Kids Cinema โรงภาพยนตร์สำหรับเด็ก 4 ที่นั่ง จาก Major Cineplex มูลค่า 1,600 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทุนการศึกษา 3,000 บาท

พร้อมบัตรชมภาพยนตร์ฟรีที่ Kids Cinema โรงภาพยนตร์สำหรับเด็ก 4 ที่นั่ง จาก Major Cineplex มูลค่า 1,600 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทุนการศึกษา 2,000 บาท

พร้อมบัตรชมภาพยนตร์ฟรีที่ Kids Cinema โรงภาพยนตร์สำหรับเด็ก 4 ที่นั่ง จาก Major Cineplex มูลค่า 1,600 บาท

รางวัลชมเชย 7 รางวัล

บัตรชมภาพยนตร์ฟรีที่ Kids Cinema โรงภาพยนตร์สำหรับเด็ก 4 ที่นั่ง จาก Major Cineplex มูลค่า 1,600 บาท

กติกาและเงื่อนไข

1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนสมัครและส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2562 (“ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม”) ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันช่อง one31 โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

2. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิด “หนูน้อยฮีโร” ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ โดยผู้เข้าประกวดจะต้องส่งมอบภาพถ่าย ที่ไม่มีลายน้ำ และไม่ติดลิขสิทธิ์ภาพ หรือเครดิตใดๆ ให้แก่โครงการ

3. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด และภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดดังกล่าว ต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ ไม่เคยนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน รวมทั้ง ต้องเป็นภาพถ่ายที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับบุคคลใด หรือ องค์กรใดๆ 

4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้โดยอัปโหลด ผ่าน Facebook และ คัดลอก URL โพสต์ลงในเว็บไซต์ www.one31.net ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถถ่ายทำได้โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ  

5. ภายในระยะเวลาดำเนินกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละราย สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้เพียง 1 ภาพ โครงการจะทำการเลือกภาพถ่ายจากผู้ร่วมกิจกรรม ให้เข้าสู่รอบคัดเลือกทั้งหมด 10 ภาพ 

6. ประกาศผลผู้ชนะการประกวด  ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.one31.net เท่านั้น การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ไม่สามารถโต้แย้งได้ โครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ  ทั้งสิ้น

7. หากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดปรากฏภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับรองว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของวัตถุ และบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพ หรือผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการถ่ายภาพนั้น

8. โครงการมีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธภาพถ่าย หรือไม่เผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ที่โครงการเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใด  หากปรากฏว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ หรือมีภาพที่ไม่เหมาะสม  โครงการมีอำนาจในการตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะ 

9. โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือว่าตกลงตามกติกาเงื่อนไขนี้ทุกประการ  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อรับของรางวัลภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัลมาที่อีเมล  [email protected] 

11. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและยินยอมให้ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ โดยโครงการและผู้สนับสนุนของโครงการ (หากมี) มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายได้ทุกช่องทางโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่ผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นเจ้าของภาพถ่าย
 
12. รูปแบบของภาพถ่ายส่งเข้าประกวดจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม

13. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้ชนะไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้ชนะออกจากการเข้าร่วมโครงการได้ทันที และผู้ชนะไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ชนะได้

14. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

>>>สมัครร่วมกิจกรรม<<<

สมัครร่วมกิจกรรม

ผลงานเข้าประกวด

Top